sea2

 

ITEM CHI TIẾT DESCRIPTION UNIT
CA CÁ SALMON FILLET, 50# SALMON FILLET, 50# LBS
CA SWAI FILLET, 22# SWAI FILLET, 22# LBS
CA VIEN CHIEN GIAI   PHÁT, 12ozx24 GIAIPHAT FRIED FISH BALL, 12ozx24 BAG
CÁ VIÊN TRẮNG GIAI   PHÁT, 12ozx20 GIAIPHAT FISH BALL,   12ozx20 BAG
CHEM CHÉP CHEM CHÉP, 2#x12 GREENSHELL MUSSLE,   2#x12 LBS
MỰC MỰC ỐNG, 22# TUBE SQUID, 22# BOX
TÔM TÔM SÚ 21/25, 4#x6 BLK TIGER SHRIMP   21/25, 4#x6 LBS
TÔM TRẮNG 31/40, 4×6 BLT SHRIMP 31/40, 4×6 LBS
TÔM VỎ ĐEN 36/40,   4#x10 DARKSHELL SHRIMP   36/40, 4#x10 LBS
TÔM CHẢ GIÒ, 12ozx24 WHITE SHRIMP 100/200,   12ozx24 BAG