chick3

 

 

ITEM CHI TIẾT DESCRIPTION UNIT
CÁNH GÀ NGUYÊN CÁI, 40# WHOLE CHICKEN WING, 40# LBS
CÁNH GÀ CẮT KHÚC PORTION CHICKEN WING LBS
GÀ CON ROTI, 24CON/BX CONESH HEN, 24CNT/BX CNT
GÀ ĐÙI LỚN, 40# ROASTER LEG, 40# LBS
GÀ ĐÙI THỊT, 40# SKINLESS, BNLS   CHICKEN LEG MEAT, 40# LBS
GÀ NẤU PHỞ, 6#UP STEWING HEN, 6# UP LBS
GÀ WOK, 24CNT/BX CHICKEN WOK, 24CNT/BX LBS
GÀ ỨC THỊT, 40# SKNLS, BNLS CHICKEN   BREAST, 40# LBS
MỀ GÀ, 40# CHICKEN GIZZARD, 40# LBS